English
הקטלוגאודותעל האתרדף הבית
מנחם שמי
 
  
פרסומים
 

"על ארצישראליות בציור (הערה קטנה)", כתובים, 14.5.1928

"על אמנות הציור בארץ", גזית, ב:ה-ו (1935), עמ' 27-24
"על אמנות הציור הצרפתית בזמננו: לתערוכה בפטי-פאלה, פריז", גזית, ב:י-יא (1938), עמ' 21-19
"דרכנו בציור", גזית, ד:ג-ד (1941), עמ' 39-37 (החוברת, לציון עשור לגזית, בעריכת משה קסטל ומנחם שמי)
"ציור הנוף בארץ", גזית, ד (1942), עמ' 75
"שישה לוחות מחיי הצבא", במפעל, (חוברת המוקדשת לשנת גיוסה של פלוגת המהנדסים המלכותית 745, "סולל-בונה") (אוקטובר 1943)
"צרור מכתבים של צייר-חייל", עיתון שפרטיו חסרים (1944);
[ארכיון מוזיאון לאמנות חדישה, חיפה]
רישומים לספרו של צבי ברמאיר, חוזר חיל לארץ-ישראל,
(תל-אביב: עם עובד, ספרייה לנוער, 1947)
"עשרה ציורים מהווי הצבא", במפעל, (ספטמבר-אוקטובר 1947)
רבקה ומנחם שמי (עורכים), חברים מספרים על ג'ימי,
(תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1952)
משה בסוק (עורך), מנחם שמי: 48 תמונות ומבחר איגרות ורישומים,
(תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1958)
מנחם שמי: שמונה תמונות בצבעים, עם מבואות מאת אויגן קולב ומשה בסוק (תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1958)
דליה בלקין, מנחם שמי - אדם ואמן,
(תל אביב: עמותת זהר צבעים (ע"ר), 2009)
סדרת בולי אמנות ישראלית
בשנת 1972 הוציא השרות הבולאי סדרה ראשונה בת חמשה בולים המוקדשת לאמנות ישראלית. בסדרה נכללה תמונתו של מנחם שמי, אביב בצפת (0212 בקטלוג יצירותיו), וכן מיצירות בוריס שץ; אבל פן; יעקב שטיינהרט ואהרן כהנא.אודות האמן
קורות חיים
חתימות האמן
תערוכות
עבודות תיאטרון
פרסומים
ביבליוגרפיה
יולה עיצוב גרפי ובניית אתריםעמותת מנחם שמי להנצחת מורשתו של הצייר מנחם שמי

 בניית אתרים   סטנדרט